CBTT_bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Xem thông tin tại đâyhttps://www.vilico.vn/wp-content/uploads/2022/05/CBTT-QD-bo-nhiem-PTGD-mien-nhiem-va-bo-nhiem-KTT-ky-so.pdf