CBTT NQHĐQT Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2021, thông qua giao dịch với bên liên quan