CBTT NQ HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty; thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng