CBTT NQ HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2022