CBTT NQ HĐQT Công ty thông qua dự án Bò Thịt giai đoạn 2 của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật