CBTT NQ HĐQT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022