Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Biên bản kiểm phiếu