Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016