Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập