Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố biên bản đại hội cổ đông năm 2017 như sau: