Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – bà Phạm Thị Linh

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là bà Phạm Thị Linh