Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông.Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP gửi kèm theo Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công ty.