Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – GTNfoods mua 65% cổ phần Vilico

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo "Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn" của CTCP GTNfoods.