Báo cáo tài chính riêng Quý I/2018

Kính gửi: Quý Cổ đôngTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin Công bố kèm theo Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2018 của TCT.