Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán

Financial Planning and Review of Year End Reports

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam gửi tới Quý cổ đông chi tiết báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán.