Báo cáo tài chính riêng năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2016