Báo cáo tài chính Quý IV/2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố báo cáo tài chính Quý IV/2016.