Báo cáo tài chính Quý III/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 gồm:
  1. Báo cáo tài chính riêng
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất
  3. Giải trình báo cáo tài chính