Báo cáo tài chính Quý II/2018

Financial Planning and Review of Year End Reports

Kính gửi: Quý Cổ đôngTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin Công bố kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 của TCT.