Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018

Financial Planning and Review of Year End Reports

Kính gửi: Quý Cổ đôngTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin Công bố kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 của TCT.