Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017