Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Financial Planning and Review of Year End Reports

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP gửi tới Quý cổ đông chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.