Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016