Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Xem thông tin chi thiết tại đây.