BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin Công bố kèm theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của TCT. Tài liệu bao gồm:
  1. BCTC Hợp nhất 6 tháng 2018
  2. BCTC Riêng 6 tháng 2018
  3. VLC - giải trình công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2018