Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016