Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi theo phương án sáp nhập GTN vào VLC