Báo cáo của cổ đông về ngày trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP gửi Quý nhà đâu tư Báo cáo của cổ đông về ngày trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn.