Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/2017

Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 10/10/2017 vì lý do cá nhân.Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam xin công bố thông tin này tới Quý cổ đông, nhà đầu tư. Chi tiết xem tại đây.