Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/2017

Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 10/10/2017 vì lý do cá nhân. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam xin công bố thông tin này tới Quý cổ đông, nhà đầu tư. Chi tiết xem tại đây.