Báo cáo tài chính Quý III/2018

Financial Planning and Review of Year End Reports

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin Công bố: Báo cáo tài chính Quý III/2018. Tài liệu bao gồm:
  1. Báo cáo tài chính Riêng Quý III-2018
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III-2018
  3. VLC - giải trình công bố thông tin BCTC quý III năm 2018