TIN TỨC

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tổng công Ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông báo, xem tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, xem tại đây.

Comments are closed.