TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo mất sổ cổ đông: ông Phạm Quang Ninh

THÔNG BÁO

– Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Phạm Quang Ninh

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Phạm Quang Ninh

Số CMND: 164245106       Ngày cấp: 8/12/2003                Nơi cấp: Công An Tỉnh Ninh Bình

Số cổ phần sở hữu: 2.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai nghìn cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nạo nào, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ban Quan hệ cổ đông-Phòng Tài chính Kế toán-Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP

Địa chỉ: tầng 14, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  84-24 38621688               Email: vilico@vilico.vn

Trân trọng thông báo./.

Comments are closed.