Thông báo danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Thông báo danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Chi tiết xem tại đây

Comments are closed.