logo

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành sản xuất kinh doanh chủ lực của Tổng công ty: Sản xuất chăn nuôi lợn (thực hiện tại Tổng công ty); Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa (thực hiện tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu-Công ty con của Tổng công ty);  Ngành giết mổ, chế biến sản phẩm từ gia súc, gia cầm (phát triển từng bước, phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của Tổng công ty).

Tiếp tục nuôi dưỡng, quản lý tốt đàn giống gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh. Sản xuất chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn VietGAHP tiến tới GlobalGAP, trang trại hữu cơ.

Tăng cường tích lũy vốn để tập trung đầu tư phát triển vào những lĩnh vực, ngành hàng có triển vọng và mang tầm chiến lược.

Công ty con và các công ty liên kết gắn kết với Tổng công ty thông qua góp vốn đầu tư, công nghệ, thương hiệu, uy tín và thị trường để từng bước hình thành từng ngành sản xuất chính: Chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sữa, bò thịt; chăn nuôi gà; đồng thời có gắn với giết mổ, chế biến thịt, sữa và các sản phẩm chăn nuôi phục vụ tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Sử dụng hợp lý, khai thác tối đa, có hiệu quả các nguồn lực được giao; hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn các tiềm năng thế mạnh sẵn có, lợi thế của Tổng công ty và các đơn vị về đất đai, vị trí địa lý, thương hiệu, sản phẩm.