logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản TrịÔng Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản trịÔng Lại Cao Lê
ĐT: 84-4.38621688
Thành viên Hội Đồng Quản TrịÔng Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng Giám đốcÔng Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Phó Tổng Giám đốcÔng Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 BAN KIỂM SOÁT

Trưởng banÔng: Nguyễn Thành Nam
Thành viênÔng: Lê Quang Hưng
ĐT: 
Thành viênBà Bùi Thị Xuân
ĐT: