logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQTBà Mai Kiều Liên
Thành viên HĐQTÔng Trịnh Quốc Dũng
Thành viên HĐQTÔng Lê Thành Liêm
Thành viên HĐQTÔng Đỗ Hoàng Phúc
Thành viên HĐQTÔng Nguyễn Hồng Bách

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng Giám đốcÔng Trịnh Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốcÔng Nguyễn Đăng Khoa
Phó Tổng Giám đốcÔng Trần Chí Sơn
Giám đốc Tài chínhÔng Lê Huy Bích

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soátBà Hà Thị Diệu Thu
Thành viên Ban Kiểm soátÔng Trịnh Công Sơn
Thành viên Ban Kiểm soátÔng Trương Anh Vũ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trưởngÔng Hoàng Mạnh Cường