logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Lại Cao Lê
ĐT: 84-4.38621688
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban Ông: Nguyễn Thành Nam
Thành viên Ông: Lê Quang Hưng
ĐT: 
Thành viên Bà Bùi Thị Xuân
ĐT: