logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản TrịMai Kiều Liên
Thành viên Hội Đồng Quản TrịÔng Trịnh Quốc Dũng
Thành viên Hội Đồng Quản TrịÔng Trần Chí Sơn

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng Giám đốcÔng Trịnh Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốcÔng Nguyễn Đăng Khoa
Giám đốc Tài chínhÔng Lê Huy Bích

 BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban Hà Thị Diệu Thu
Thành viênÔng Trịnh Công Sơn
Thành viênÔng Trịnh Công Tuyến