logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Đào Duy Linh
ĐT: 84-4.3862.1688
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Lại Cao Lê
ĐT:
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Nghiêm Văn Thắng
ĐT: 0977934882
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Đức Hoàn
ĐT: 0913068579
Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Xuân Hải
ĐT: 0979871961
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243
Giám đốc Tài chính Ông Phạm Duy Cường
ĐT: 0972999789

                                        

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Nguyễn Thị Ngọc
ĐT: 84-4.3862.6769
Thành viên Ông Nguyễn Duy Lý
ĐT: 0973964336
Thành viên Ông Lê Quang Hưng
ĐT: 0974047468