logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Chủ Tịch Hội Đồng Quản TrịÔng Đào Duy Linh
ĐT: 84-4.3862.1688
Thành viên Hội Đồng Quản trịÔng Lại Cao Lê
ĐT:
Thành viên Hội Đồng Quản trịÔng Nghiêm Văn Thắng
ĐT: 0977934882
Thành viên Hội Đồng Quản trịÔng Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản TrịÔng Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Tổng Giám đốcÔng Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Phó Tổng Giám đốcÔng Bùi Đức Hoàn
ĐT: 0913068579
Phó Tổng Giám đốcÔng Bùi Xuân Hải
ĐT: 0979871961
Phó Tổng Giám đốcÔng Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243
Giám đốc Tài chínhÔng Phạm Duy Cường
ĐT: 0972999789

                                        

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BanNguyễn Thị Ngọc
ĐT: 84-4.3862.6769
Thành viênÔng Nguyễn Duy Lý
ĐT: 0973964336
Thành viênÔng Lê Quang Hưng
ĐT: 0974047468