ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Điều lệ sửa đổi Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP19/03/2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát19/03/2021
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty19/03/2021
Quy chế quản trị nội bộ công ty19/03/2021
Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP15/02/2020
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty07/05/2019
Điều lệ tổ chức và hoạt động – Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam08/08/2018
Quy chế nội bộ về quản trị công ty – Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam08/08/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – VILICO28/06/2016
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát – Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016