ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Đính chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị công ty13/06/2022
Điều lệ mới của VLC sau sáp nhập30/03/2022
Điều lệ sửa đổi Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP19/03/2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát19/03/2021
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty19/03/2021
Quy chế quản trị nội bộ công ty19/03/2021
Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP15/02/2020
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty07/05/2019
Điều lệ tổ chức và hoạt động – Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam08/08/2018
Quy chế nội bộ về quản trị công ty – Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam08/08/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – VILICO28/06/2016
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát – Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016