18/06/2019

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Xem thông tin chi tiết tại đây.
11/06/2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/06/2019

Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/05/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.