05/04/2022

Thông báo thanh lý tài sản tại Công ty chăn nuôi Tam Đảo

Xem thông tin chi tiết tại đây Tài liệu kèm theo: Phiếu đăng ký mua tài sản (tải về), Danh sách tài sản cố định thanh […]
08/04/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn của Vilico tại Công ty CP Gia súc Miền Trung

Xem thông tin chi tiết tại đây
14/01/2020

VLC công bố thông báo về việc thay đổi việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( file TB gửi VSD)

Xem thông tin chi tiết tại đây.
14/01/2020

VLC CBTT nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tổ chức ĐHĐCĐ từ bất thường sang thường niên năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.