09/04/2019

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem tại đây. Tài liệu xem tại đây.
21/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất […]
13/03/2019

Nghị quyết của HĐQT góp vốn thành lập công ty con

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ […]
13/03/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ […]