25/07/2019

Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
17/07/2019

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
19/06/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Xem thông tin chi tiết tại đây.