28/12/2019

NQ và QĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/12/2019

Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/12/2019

Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây
25/10/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.