17/07/2019

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
19/06/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Xem thông tin chi tiết tại đây.
18/06/2019

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Xem thông tin chi tiết tại đây.
11/06/2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin chi tiết tại đây.