28/09/2021

CBTT đã nhận được giấy chứng nhận ĐKDN của công ty con: Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật

Xem thông tin chi tiết tại đây
18/08/2021

Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét bán niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
13/08/2021

CBTT Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021: […]
30/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 kèm theo công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 công ty mẹ: xem tại đây Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 hợp nhất: xem tại […]