29/04/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022

Xem thông tin tại đây https://www.vilico.vn/wp-content/uploads/2022/05/VLC-BCTC-rieng-Quy-1-nam-2022-ky-so.pdf
08/04/2022

Thông báo mất sổ cổ đông bà Nguyễn Thị Luân

THÔNG BÁO – Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Luân Tổng Công ty Chăn nuôi Việt […]
17/03/2022

CBTT đã nhận được Thông báo của UBCKNN về việc nhận báo cáo kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu

Xem thông tin chi tiết tại đây
15/03/2022

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thông tin chi tiết tại đây