CBTT Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020