CBTT HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu và ký hợp đồng sáp nhập