TIN CỔ ĐÔNG

CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Comments are closed.