BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ29/10/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 202229/10/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 202229/10/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo soát xét bán niên 2022 so với cùng kỳ22/08/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/202222/08/2022
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/202222/08/2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 202230/07/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 202230/07/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 202230/07/2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 202229/04/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 202229/04/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 202229/04/2022
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán21/03/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán21/03/2022
Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo kiểm toán riêng năm 202122/03/2022
Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 202121/01/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 202120/01/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 202120/01/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 202128/10/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 3 năm 202128/10/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 202128/10/2021
Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo soát xét bán niên 202112/08/2021
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên 202112/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 202112/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 202129/07/2021
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 202129/07/2021
Giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 202130/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 202104/05/2021
Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2021 trên báo cáo tài chính công ty mẹ20/04/2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 công ty mẹ20/04/2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 201905/03/2021
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 202001/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 202001/03/2021
Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 202029/01/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 202029/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 202029/01/2021
Báo cáo tài chính Quý III năm 202028/10/2020
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 202030/07/2020
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2020 kèm theo công văn giải trình KQKD Quý 2 năm 202029/07/2020
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 202027/04/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201914/02/2020
Báo cáo tài chính quý 4/201922/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/201925/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 201914/08/2019
Báo cáo tài chính Quý II năm 201925/07/2019
Báo cáo tài chính Quý I năm 201926/04/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201818/03/2019
Báo cáo tài chính Quý IV năm 201825/01/2019
Báo cáo tài chính Quý III/201826/10/2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 201821/08/2018
Báo cáo tài chính Quý II/201826/07/2018
Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý I/2018 tăng so với quý I/201724/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/201820/04/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý I/201820/04/2018
Giải trình báo cáo tài chính năm 201729/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán27/03/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán27/03/2018
Báo cáo Tài chính chung Quý IV/201725/01/2018
Báo cáo Tài chính riêng Quý IV/201725/01/2018
Báo cáo tài chính Quý III/201726/10/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính bán niên năm 201725/08/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP giải trình Báo cáo tài chính Quý II/201731/07/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/201731/07/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý II/201731/07/2017
Giải trình công bố thông tin BCTC Quý 1/201724/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/201720/04/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý I/201715/04/2017
Giải trình công bố báo cáo tài chính năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính riêng năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính Quý IV/201625/01/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – GTNfoods mua 65% cổ phần Vilico29/12/2016
Báo cáo tài chính Quý III/201628/10/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201611/08/2016
Báo cáo tài chính Quý I/201604/05/2016
Báo cáo tài chính năm 201523/03/2016
Báo cáo tài chính Quý IV/201526/02/2016
Báo cáo tài chính Quý III/201523/12/2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201503/09/2015
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/201520/05/2015
Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và hợp nhất năm 201431/03/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/201314/02/2014
Báo cáo Tài chính riêng Quý IV/201314/02/2014