TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 kèm theo công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 công ty mẹ: xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 hợp nhất: xem tại đây

Công văn giải trình Chênh lệch LNST: xem tại đây

Comments are closed.