Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức) Chi tiết xem tại […]

Xem thêm

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức) Chi tiết xem tại […]

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP gửi kèm theo Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công […]

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT về thoái vốn tại CTy CP Chăn nuôi Miền Trung

Kính gửi Quý cổ đông. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam gửi kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính